Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Verkeersafsluiting tussen Easterein en De Kliuw