Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Voorlezen en raket maken in de Bieb