Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Wa wurdt Wommelser fan it jier?