Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Zwembad begint jubileumjaar met vrijwilligersbijeenkomst