Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Verkeersafsluiting deel Walperterwei donderdag 15 oktober